<input id="smdcl"><strike id="smdcl"></strike></input>

    1. <var id="smdcl"></var>

     1. <var id="smdcl"></var><sub id="smdcl"></sub>
     2. Avtalevilk?r

      Gul Index AS tilbyr nummeropplysningstjeneste i Norge. Fysisk eller juridisk person som aksepterer kontraktsvilk?rene fra Gul Index AS betegnes heretter som Kunden.

      Kundens rettigheter og plikter
      Ved inng?else av avtale f?r Kunden tilgang til de produkter og tjenester som er spesifisert i denne avtalen. Kunden er selv ansvarlig for det innhold som vedr?rer Kunden, samt ? p?peke feil og mangler. Innhold p? Infosider kan endres av Kunden i hele avtaleperioden. Informasjon lagt inn av Kunden skal v?re relevant til Kundens virksomhet.

      Gul Index AS's rettigheter og plikter
      Gul Index AS forbeholder seg retten til ? gj?re endringer som forbedrer produktene. Gul Index AS forbeholder seg retten til ? deaktivere eventuelle s?keord og/eller Infosider som kan virke st?tende eller som ikke har relevans til Kundens virksomhet.

      Gul Index AS vil sende ut nyhetsbrev per e-post med nyheter og tilbud Gul Index AS finner relevante for Kunden.

      Gul Index AS forbeholder seg retten til ? transportere denne avtalen til tredjepart.

      Gul Index AS's eventuelle ansvar/erstatningsansvar overfor Kunden f?lger de til enhver tid gjeldende kontraktsrettslige regler. Gul Index AS fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap (konsekvenstap) som f?lger av feil, mangler eller forsinkelser. Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset oppad til ordreverdien. Gul Index AS kan ikke stilles ansvarlig for feil, mangler og forsinkelser som er for?rsaket av forhold som ligger utenfor Gul Index AS's kontroll ("Force Majeur"), slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter, s? som politiske og offentlige bestemmelser, som Gul Index AS ikke med rimelighet kunne forventes ? ta i betraktning p? tidspunktet for inng?elsen av avtalen.

      Gul Index AS aksepterer ikke henvendelser gjeldende kunders avtaler fra andre foretak eller personer enn Kunden selv.

      Gul Index AS forplikter seg til ? ikke utlevere informasjon om forhold gjeldene priser eller produkter som dekkes av kundeforholdet. Eventuelle henvendelser vil ikke besvares eller hensyntas s? fremt ikke annons?r p? forh?nd har opplyst Gul Index AS om dette per e-post, post eller telefaks tilh?rende annons?r.

      Inng?else av avtale
      Avtalen anses inng?tt n?r Kunden har bekreftet ordre og/eller leveringsvilk?r per telefaks, e-post, post eller Internett. Leveransen er gjennomf?rt og levert n?r Kundens oppf?ring er publisert p? Gul Index sine nettsider. Avtalen gjelder for periode som angitt i ordrebekreftelsen. Hvis ikke annet er angitt gjelder avtalen for 12 m?neder. Kunden blir kontaktet med statistikk for sin oppf?ring per e-post eller telefon f?r ny periode, hvoretter avtalen fornyes per 12 mnd etter utl?p av den initielle kontraktsperioden. Eventuell oppsigelse av avtalen gj?res skriftlig per post, e-post eller telefaks innen 21 dager etter at statistikk er mottatt. Oppsigelsen anses som gyldig n?r Kunden har mottatt skriftlig bekreftelse fra Gul Index AS per post eller e-post for mottatt oppsigelse. Ved fornyelse av avtalen vil gjeldene priser legges til grunn for videref?ring av avtalen. Priser finnes til en hver tid tilgjengelig p? Internett og kan tilsendes per telefaks, post eller e-post hvis ?nskelig.

      Betalingsbetingelser
      Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som Gul Index AS tilbyr. Forfall p? fakturaer er normalt 10 dager. Alle priser er oppgitt eks. mva. Fakturagebyr p? kr. 38 tilkommer dersom ikke annet er oppgitt. Ved forsinket betaling til Gul Index AS beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov. Ved eventuelle purringer vil kunden st? ansvarlig for ekstraordin?re kostnader rundt dette. Ved utelatt betaling vil inkassoforbindelse ta over innkreving av utest?ende bel?p.

      Endring
      Gul Index AS forbeholder seg retten til ? foreta endringer av tjenestens utforming, driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, system og ?vrige funksjoner m. m. Gul Index AS forbeholder seg retten til fortl?pende ? endre vilk?r i denne avtalen, uten s?rskilt varsel. Det er Kundens plikt ? holde seg oppdatert p? medlemsvilk?rene.

      Tvister
      Ved tvist mellom Kunden og Gul Index AS kan forhold som regulert i denne avtale avgj?res etter norsk rett. Oslo Forliksr?d, subsidi?rt Oslo tingrett, skal v?re f?rste instans.

      Tjenester og verkt?y

      手机赌钱平台app